wtorek, 19 marca 2013

Umysł ekonomisty

"...finansowa fikcja która pojawiła się w umyśle ekonomisty.":

Pan prof. Rybiński na swojej stronie: www.rybinski.eu przedstawił artykuł, który jest próbą pokazania, co nas czeka w Europie. Poniżej przedstawiam fragment tego artykułu, wymieniający, krok po kroku, jak to z nami będzie: 
 1. "EBC już udzielił bilion euro pożyczek bankom w krajach PIGS, żeby te kupiły jak najwięcej obligacji swoich rządów. Jednocześnie zagraniczni inwestorzy sprzedali te obligacje.
 2. W jeden z weekendów w krajach PIGS zostaną zamrożone pieniądze na kontach, i część pieniędzy zostanie zastąpiona długoterminowymi obligacjami rządu danego kraju, które będą niesprzedawalne przez 10-20 lat i bardzo nisko oprocentowane.
 3. Technicznie to może być tak zorganizowane, że część pieniędzy zniknie z lokat bankowych, a jednocześnie na specjalnych rachunkach papierów wartościowych pojawią się te specjalne obligacje rządowe, w takiej samej kwocie. Jednocześnie, żeby uniknąć przepływu gotówki, której przecież nie ma, rząd dokona zamiany obligacji rynkowych, które mają banki w tym kraju, na obligacje nierynkowe, wciśnięte na siłę ludziom.
 4. Efekt końcowy będzie taki:
  • rząd zamieni drogi dług krótkoterminowy, na nisko oprocentowany dług 20-letni.
  • banki stracą część depozytów (tę część która została wykorzystana w transakcji zamiany), ale także stracą część aktywów (obligacje rządowe), w takim stopniu żeby pasywa i aktywa się zgadzały;
  • ludzie zamiast depozytów w bankach, które są bardzo nisko oprocentowane, ale które mogą wykorzystać w dowolnym momencie dostaną równie nisko oprocentowane obligacje, które muszą trzymać przez 20 lat;
  • problem zostanie odsunięty w czasie o 10-20 lat, gdy trzeba będzie wykupić obligacje. Ale tym nikt się nie będzie zajmował, to problem kolejnego pokolenia, które pewno zroluje kłopot na kolejne pokolenie.
 5. Kto zyska, kto straci:
  • rząd zyska finansowo, bo wydłuży zapadalność długu i obniży koszty jego obsługi. Straci politycznie, bo zdenerwowani ludzie wyjdą na ulice lub w wyborach pokażą rządowi czerwoną kartkę. Ale alternatywą będzie upadek systemu bankowego, jak na Cyprze. A wtedy rząd straci jeszcze bardziej;
  • banki stracą marżę odsetkową (nisko oprocentowane pasywa i wyżej oprocentowane aktywa), ale nastąpi ich delewarowanie, czyli zmniejszy się wielkość  bilansów banków, co jest bardzo pożądane. Oczywiście banksterzy nie lubią tracić zysków, ale mogą zostać zmuszeni do akceptacji tej transakcji, bo alternatywą będzie całkowita nacjonalizacja banków;
  • ludzie nie stracą na odsetkach, bo rząd może obiecać, że oprocentowanie obligacji będzie takie jak średnie dla lokat bankowych. Ale stracą dostęp do środków, bo obligacje będą niesprzedawalne przez jakiś czas (10-20 lat)."
Jako jeden ze scenariuszy - to, co przedstawił Profesor powyżej - może się spełnić, jednak kwestią główną w tych "spekulacjach ekonomisty" pozostaje otwarta sprawa - ile, jaki procent depozytów, zostałoby zamienione na nisko oprocentowane długoletnie obligacje? Jeżeli przyjmiemy, że będzie to do 10% a jeszcze lepiej, że zostanie ustalony pułap, że dopiero od kwoty na przykład 100.000.- Euro, to może to być mniejsze zło także dla większości zwykłych deponentów i będą gotowi taką sytuację zaakceptować. Tak, czy siak, nie ma innej metody, jak te trzy, by osiągnąć stabilizację:
 1. Zwiększenie przychodów państw (podniesienie podatków),
 2. Zmniejszenie wydatków państw (ograniczenie dotacji),
 3. Sprzedaż majątku państwowego (prywatyzacja).
Czy dzisiaj, ktoś z rządzących, jest gotowy te wyżej wymienione punkty realizować? wydaje się, że nie. Dlatego szuka się innych dróg. Dróg dających rozwiązanie typu: zjem ciastko i dalej mam ciastko. Czy aby na pewno, tak się da? Zobaczymy :-)  

czwartek, 21 czerwca 2012

Przykładowy wzór planu marketingowego


Przykład wzoru - Plan marketingowy

1.     Streszczenie

1.1.  Opis firmy / przedsięwzięcia
1.2.  Opis oferty
1.3.  Opis rynku (najważniejsze informacje)
1.4.  Opis głównych problemów
1.5.  Opis najważniejszych celów określonych w planie
1.6.  Opis, jak te cele mają być osiągnięte

2.     Aktualna sytuacja marketingowa

2.1.  Analiza makrootoczenia

2.2.  Opis rynku / kluczowych rynków

2.2.1.    Wielkości w jednostkach i walutach
2.2.2.    Tendencje wzrostowe na rynku w latach uprzednich, obecnie i prognozy
2.2.3.    Charakterystyka klientów z podziałem na segmenty
2.2.4.    Potrzeby klientów i tendencje w tym zakresie
2.2.5.    Inne istotne, dla zagadnień opisywanych w planie, informacje

2.3.  Analiza sytuacji firmy / przedsięwzięcia

2.3.1.    Pozycja rynkowa
2.3.2.    Kluczowe produkty i segmenty rynku
2.3.3.    Wielkość sprzedaży i wartość sprzedaży w ostatnich latach
2.3.4.    Ceny:

2.3.4.1.        nakładów na promocję,
2.3.4.2.        badań rynkowych,
2.3.4.3.        dystrybucji
2.3.4.4.        inne

2.3.5.    Marża
2.3.6.    Zysk

2.4.  Opis działań marketingowych

2.4.1.    Charakterystyka dotychczasowych, podstawowych działań marketingowych istotnych dla przedmiotu planu

2.5.  Sytuacja konkurencyjna

2.5.1.    Pozycja rynkowa głównych konkurentów, ich udziały w rynku
2.5.2.    Cele, strategie i działania głównych konkurentów
2.5.3.    Główne siły i słabości konkurentów
2.5.4.    Inne, istotne dla przedmiotu planu, informacje

3.     Analiza SWOT

3.1.  S (Strengths) – mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę  firmy, dla której opracowano plan.
3.2.  W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę firmy, dla której opracowano plan.
3.3.  O (Opportunities) – szanse: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu szansę korzystnej zmiany.
3.4.  T (Threats) – zagrożenia: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej.
3.5.  Określenie najważniejszych problemów z jakimi musi się zmierzyć firma.
3.6.  Rezultaty analizy SWOT winny znaleźć odbicie w strategiach i planach działań

4.     Cele rynkowe

4.1.  Cele finansowe:

4.1.1.    Np. Stopa zysku brutto w danym roku
4.1.2.    Np. Zysk netto w wysokości … w danym roku

4.2.  Cele marketingowe:

4.2.1.    Np. Wzrost sprzedaży do poziomu … w danym roku
4.2.2.    Np. Osiągnięcie w danym roku …% udziału w rynku XXX, co oznacza sprzedaż … sztuk produktów
4.2.3.    Np. Zwiększyć świadomość istnienia marki z …% do …% w segmencie docelowym do końca danego roku

5.     Strategie marketingowe

5.1.  Założenia

5.1.1.    Np. Stopa wzrostu rynku
5.1.2.    Np. Sytuacja konkurencyjna
5.1.3.    Np. Wskaźniki makroekonomiczne
5.1.4.    Np. Kursy walut
5.1.5.    Np. Sytuacji prawnej

5.2.  Misja firmy
5.3.  Rynek docelowy – docelowe segmenty rynku
5.4.  Pozycja firmy / produktu w segmencie docelowym

5.4.1.    Jednoznacznie sformułowane cechy wyróżniające

5.5.  Strategie marketingowe (Strategie definiują podstawowe kierunki działań zmierzając do realizacji określonych celów. Dla różnych rynków lub dla różnych produktów należy sformułować odrębne strategie. Elementy marketingu MIX)

5.5.1.    PRODUCT – Produkt, usługa, zakres oferty (np. jakość produktu, szerokość i głębokość oferty)
5.5.2.    PRICE – Cena (w tym warunki płatności)
5.5.3.    PLACE – Dystrybucja, metody sprzedaży (dobór pośredników, lokalizacja punktów obsługi klienta, sprzedaż internetowa)
5.5.4.    PROMOTION – Komunikacja marketingowa (np. reklama, PR, sales promotion, sponsoring, komunikacja nieformalna)
5.5.5.    PEOPLE – Zachowania pracowników (np. sposób zdobywania i obsługi klienta, biznesowy savoir-vivre, tworzenie wizerunku marki przez pracowników)
5.5.6.    PROCEDURES – Procedury obsługi klienta (np. załatwiania reklamacji, elastyczność, stopień zbiurokratyzowania)
5.5.7.    PHISICAL EVIDENCE - (dla marketingu usług – wszelkie materialne aspekty, które towarzyszą niematerialnym usługom, jak urządzenia wnętrza biur, dokumentacja, wszelkie budząca szacunek np. dla kancelarii prawnej, by klient wiedział za co płaci.)

6.     Programy i harmonogramy działań

6.1.  Co należy zrobić?
6.2.  Kiedy?
6.3.  Kto to będzie wykonywał?
6.4.  Kto będzie odpowiedzialny?

7.     Organizacja

7.1.  Czy realizacja programów działań jest możliwa w ramach obecnej struktury organizacyjnej?
7.2.  Jakie zmiany trzeba poczynić w strukturze organizacyjnej?
7.3.  Ile to będzie kosztowało?

8.     Budżet

8.1.  Zestawienie planowanych przychodów i wydatków
8.2.  Określenie kosztów planowanych działań
8.3.  Ewentualne koszty podatkowe

9.     System kontroli skuteczności

9.1.  Kto i jak będzie sprawdzał stopień realizacji celów i zadań określonych w planie
9.2.  Kto będzie podejmował decyzje o ewentualnej korekcie planu

10. Załączniki

10.1.              Szczegółowe zestawienia i analizy,
10.2.              Rezultaty badań,
10.3.              Szczegółowe kalkulacje
10.4.              Opisy obowiązków
10.5.              Inne